1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

批次地址定位處理工具(單機版)
適用於個人電腦Windows 作業系統
使用方法:
1.下載檔案
2.將附件解壓到資料夾(內含一個目錄及兩個檔案)
3.執行執行檔Setup.exe  (會自動執行安裝,需重新開機一次)
4.安裝完成後會自動開始執行
5.亦可在程式集->Home->GIS Tools 執行
<<按此下載>>
詳細安裝及使用說明:<<請參閱>>