1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心張國暉博士候選人培育計畫期滿,獲選為本院社會學研究所博士後研究學者

說明:
1.培育獎助期間自98年7月1日起至99年6月30日止。
2.張國暉先生99年6月取得美國維吉尼亞理工學院暨州立大學科技研究學研究所博士學位。
3.張國暉先生獲選為本院社會學研究所博士後研究學者,自99年7月起,為期2年。