1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-『風在城市街道紋理中的歷史刻痕:二戰時期臺北簡易飛行場的選址與空間演變』

演講者:洪致文 (國立師範大學地理學系 助理教授)
時間:2010年4月20日 PM2:00
地點:中研院史語所704室會議室
講題:風在城市街道紋理中的歷史刻痕:二戰時期臺北簡易飛行場的選址與空間演變
演講海報:<<請參閱>>