1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIScience專題演講

演講者:鄒逸麟 教授 (曾任上海復旦大學歷史地理研究所所長,著名歷史地理學家)

(一) 演講題目:譚其驤先生主編「中國歷史地圖集」的價值及其編制始末
        演講時間:2010年4月7日(三) 上午10:00-12:00 
        演講地點:中央研究院 歷史語言研究所 文物陳列館5樓會議室
        (本場次演講主辦單位有錄影,向隅者可以向GIS中心調借影片觀看)

(二) 演講題目:中國歷史地理與環境史研究
        演講時間:2010年4月16日(五) 上午10:00-12:00
        演講地點:中央研究院 人文社會科學研究中心後棟 第一會議室

演講海報:<<請參閱>>