1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國立東華大學/中央研究院人社中心徵全職研究助理
1.工作內容:執行國科會計畫,擔任資料收集及建檔工作,需學習ArcGis等地理資訊系統軟體操作,聘期1年。
2.徵才條件:具備GIS基本概念,地理、歷史學相關科系畢,學士或碩士皆可,有耐心。
3.詳細內容:<<請參閱>>