1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

運用Ring Maps工具之學術論文
  1. Li Zhang, Xiaodan Huang, Xiuming Jin, Na Zhao, Xingyi Geng, Ta-Chien Chan*, Shelan Liu*, 2017, “Molecular epidemiology of acute hemorrhagic conjunctivitis caused by coxsackie A type 24 variant in China, 2004-2014”, SCIENTIFIC REPORTS, 7, 45202. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5362916/)
  2. Suleman Atique, Ta-Chien Chan,Chien-Chou Chen,Chien-Yeh Hsu,Somia Iqtidar,Valérie R. Louis,Syed Abdul Shabbir,Ting-Wu Chuang*, 2017, “Investigating spatio-temporal distribution and diffusion patterns of the dengue outbreak in Swat, Pakistan”, JOURNAL OF INFECTION AND PUBLIC HEALTH, S1876034117302915, 1-8. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034117302915?via%3Dihub)
  3. Yonghong Liu, Ta-Chien Chan, Liwei Yap, Yinping Luo, Weijia Xu, Shuwen Qin, Na Zhao, Zhao Yu, Xingyi Geng, Shelan Liu*, 2018, “Resurgence of scarlet fever in China: a 13-year population-based surveillance study”, LANCET INFECTIOUS DISEASES, 18(8), 903-912. (https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30231-7/fulltext)
  4. Tzu-Jung Tseng, Yi-Syuan Wu, Jia-Hong Tang, Yen-Hui Chiu, Yu-Ting Lee, I-Chun Fan, Ta-Chien Chan*, 2019, “Association between health behaviors and mood disorders among the elderly: a community-based cohort study”, BMC GERIATRICS, 19:60. (https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1079-1)
  5. Jia-Hong Tang, Tzu-Jung Tseng, Ta-Chien Chan*, 2019, “Detecting spatio-temporal hotspots of scarlet fever in Taiwan with spatio-temporal Gi* statistic”, PLOS ONE, 14(4): e0215434. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0215434)
  6. Chien-Chou Chen, Po-Huang Chiang, Yen-Hsu Chen,* I-Chun Fan, Ta-Chien Chan*, 2019, “Patient and health care system characteristics are associated with delayed treatment of tuberculosis cases in Taiwan”, BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, 19, 846. (https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-019-4702-0)
  7. Yonghong Liu, Hui Ding, Shu-ting Chang, Ran Lu, Hui Zhong, Na Zhao, Tzu-Hsuan Lin, Yiming Bao, Liwei Yap, Weijia Xu, Minyi Wang, Yuan Li, Shuwen Qin, Yu Zhao, Xingyi Geng, Supen Wang, Enfu Chen*, Zhi Yu*, Ta-Chien Chan*, Shelan Liu*, 2020, “Exposure to air pollution and scarlet fever resurgence in China: a six-year surveillance study”, NATURE COMMUNICATIONS, 11, 4229. (https://www.nature.com/articles/s41467-020-17987-8)