1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心推薦黃佳媛博士通過本院「109年度第1梯次博士後研究人員」徵選

黃佳媛博士自2020年1月21日起至2021年12月31日止,擔任中研院延聘「一般」博士後研究學者,未來將於GIS專題中心從事人口遷移相關研究;黃博士畢業於英國倫敦大學UCL地理學系博士班。