1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀擔任「流行病學與統計分析相關實機操作學習課程」講師

本專題中心詹大千副研究員受疾病管制署邀請擔任「107年流行病學與統計分析相關實機操作學習課程」講師

講題:GIS與防疫實務
時間:9/20 (四) 台北場; 9/27 (四) 新竹場; 9/28 (五) 高雄場;10/11(四) 台中場
對象:全國各地方衛生局防疫同仁、疾病管制署區管中心同仁