1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本中心獲內政部頒發感謝狀

內政部於民國107年7月30日頒發感謝狀於中央研究院人文社會科學研究中心,致贈事由:率先將該中心轄下地理資訊科學研究專題中心所開發之SinicaView系統介接內政部「DTM成果加值應用服務」,並持續回饋相關建議及協助內政部推廣運用。