1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

社區故事地圖協作平台

鑑於在地社群迫切需要一個能結合長期積累田野調查、訪談記錄的數位平台,GIS專題中心利用內政部資訊中心「地理資訊圖資雲服務平台(TGOS):地圖協作平臺」與「臺灣百年歷史地圖」圖資,搭建「社區故事地圖協作平台」,既是對全民開放的服務,讓民眾述說、分享社區故事,同時也分享自身數位記憶與記錄,成為他人說故事的素材。

相關報導: