1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心推薦洪貞伶博士通過本院「107年度第1梯次博士後研究人員」徵選

洪貞伶博士自2018年6月1日起至2019年12月31日止,擔任中研院延聘「一般」博士後研究學者,未來將於GIS專題中心從事地理資訊科學相關研究;洪博士應屆畢業於美國南卡羅來納大學地理學研究所博士班。