1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁受邀金門大學擔任者專題講座

金門大學華語文學系執行教育部106學年教育部數位人文社會科學教學創新計畫,本專題中心張智傑案經理受邀擔任課程講座,講題:「空間視野與地方知識:空間資訊技術與雲端資源應用」。

時間:2018年3月15日(二)
地點:國立金門大學華語文學系406教室