1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲得本院106 年度資料科學種子研究計畫補助

本專題中心詹大千副研究員主持之「資料探勘行動訊號軌跡與城市脈動 – 運用資料探勘技術探索動態人口與社會經濟活動之關係」計畫,申請106年度中央研究院資料科學種子研究計畫,獲審查委員會推薦通過補助。

中央研究院106年度資料科學種子研究計畫複審通過名單