1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

2016遙測衛星前瞻技術研討會

國家太空中心以遙測技術發展與應用及衛星影像技術與應用為主題,特舉辦「2016遙測衛星前瞻技術研討會」,希望藉此建立產學研界對於遙測前瞻技術及遙測影像應用之經驗交流平台。

時間:2016年11月28日(一)
地點:國家奈米實驗室國際會議廳(新竹科學園區展業一路26號)
研討會官網:http://www.nspo.narl.org.tw/rsstw2016/
主辦單位:國家太空中心