1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千副研究員受邀發表專題演講

本專題中心詹大千副研究員出席「105年國土資訊系統社會經濟資料庫推動及應用研討會」,並擔任專題演講講座。

題目:社會經濟資料的空間視覺化分享
時間:105年11月9日(星期三) 11:10 ~ 11:40
地點:臺大醫院國際會議中心301研討室

主辦單位:內政部
承辦單位:財團法人空間及環境科技文教基金會