1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心執行長范毅軍研究員主講之「知識饗宴」講座實況

時間:2006830

中央研究院網站上“影音服務”新增一場「知識饗宴」講座實況
本院秘書組於8月30日舉辦「知識饗宴」演講,由劉翠溶副院長主持、本中心執行長范毅軍研究員主講,講題:「走進時光隧道:GIS與時空資訊的整合」,講座實況已連結至本院網站上“影音服務”上,並開放各界線上觀看(片長:1時57分46秒)。