1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息:《耶魯藏山形水勢航海圖》的誤讀與商榷

講者:鄭永常 教授(國立成功大學歷史學系)
講題:《耶魯藏山形水勢航海圖》的誤讀與商榷
時間:2016年9月20日(週二)15:00 - 17:00
地點:中研院史語所研究大樓七樓703會議室

主辦單位:中研院史語所「中國海海洋知識之建構」研究計畫讀書會