1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與臺大社科院中國大陸研究中心簽訂學術合作協議書

本專題中心與國立臺灣大學社會科學院中國大陸研究中心及國家發展研究所鄧志松副教授簽訂學術合作備忘錄,針對「GIS中國經社指標資料庫」共同合作持續擴充系統功能及資料庫內容,並積極向學界推廣運用,有效期間2016年3月1日至2021年2月28日。