1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心詹大千助研究員於「管制藥品簡訊」發表文章

本專題中心詹大千助研究員與台大公共衛生學院陳為堅院長,共同發表一篇學術論文於「管制藥品簡訊」雜誌,論文題目為:「藥物濫用與地理資訊系統之結合趨勢」, 該篇文章運用GIS定位技術分析藥物濫用物質使用地點及危險行為分布等相關因素,將有助於瞭解預防介入成果及資源運用等情形進而發揮預警效果。

文章引用:
陳為堅、蔡煜書、吳上奇、章可藍、詹大千,2016,〈藥物濫用與地理資訊系統之結合趨勢〉,《管制藥品簡訊雜誌》,第66期,頁1-3。