1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

演講訊息-GIScience專題演講

講者:朱宏杰助理教授(成功大學測量及空間資訊學系)
題目:GIS with my, our and their data
時間:104年9月8日(二) PM 14:00- 16:00
地點:本院人文社會科學研究中心第一會議室
主持人:范毅軍 研究員
主辦單位:中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心
演講海報:<<請參閱>>