1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

內政部與中研院人社中心簽訂學術合作備忘錄

內政部(執行單位:資訊中心)與中央研究院人社中心(執行單位:GIS專題中心)為落實國家時空資訊雲之基礎地理空間資料永久典藏,以及擴大全國門牌位置資料庫於政府施政及學術研究領域使用效益,經雙方簽訂學術協議書,共同針對永久保存門牌位置資料庫及提升門牌地址比對服務等議題進行合作。