1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心與環變中心合作研究獲得104年度本院永續科學研究計畫甄選補助

本院環境變遷研究中心王寶貫主任主持,本專題中心范毅軍執行長及嘉義大學應用歷史學系談珮華教授共同主持之【利用中國歷史文獻重建東亞歷史時期氣候序列】,向本院永續科學研究計畫提出合作研究案,經審查通過獲得經費補助。

計畫時程:2015年1月1日~2015年12月31日