1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁協助衛福部疾管署舉辦GIS教育訓練課程

本專題中心詹大千助研究員受邀擔任"衛福部疾病管制署103年度地理資訊系統技術應用課程"講師,陳建州博士擔任課程助教;課程研習內容為利用R軟體進行疾病監測與圖形繪製,並使用Quantum GIS軟體進行疾病地圖繪製,使參與學員孰悉R與GIS軟體基本操作與出圖,以及免費網路資源應用要領。

時間:2014年12月27日
地點:台北市疾病管制署林森辦公室