1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心正式出版「臺南地區壬辰年(2012)遶境儀式香路圖圖集」

2012 年臺南市共有七場前後歷時3 個月,俗稱「刈香」的重要民俗香科遶境活動。本研究團隊在隊伍中主要的王轎上裝設GPS(track logger),記錄遶境的軌跡、速度,進一步與田野記錄進行補充整理,事後再繪製地圖出版本圖集,供各界後續研究參考用。

ISBN 978-986-04-1704-3 (平裝)
定價:非賣品