1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心同仁發表一篇期刊論文

本專題中心研究人員與元智大學中國語文學系羅鳳珠副教授合作研究,並共同於「圖書館學與資訊科學」學術期刊發表一篇期刊之論文:

羅鳳珠、白璧玲、廖泫銘、范毅軍 、鄭錦全  (2014) 唐代詩人行吟地圖建構:李白、杜甫、韓愈, 圖書館學與資訊科學 40(1):4–28(DOI:10.6245/JLIS.2014.401/634) 。