1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

103學年度GIS專題中心培育碩博士學生名單

103學年度GIS專題中心培育碩博士學生名單:

  • 馮維義,國立台灣大學地理環境學研究所碩士班,研究領域:GIS、歷史地理。
  • 吳佳穎,國立台北大學社會學研究所碩士班,研究領域:歷史人口。