1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心與英國布里斯托大學歷史系簽訂學術合作備忘錄

本專題中心為與英國布里斯托大學歷史系(Department of History, School of Humanities, University of Bristol, UK)合作執行蔣經國國際學術交流基金會所支持之【數化中國-來自臺灣和英國的圖樣史料】計畫,簽訂學術合作備忘錄,業經院部核備後通過;在該合作備忘錄架構下,雙方共同合作用歷史GIS將中國歷史圖像及檔案文獻運進行整合與加值,中英雙方將持續加強相關資料交流與人員互訪等學術合作。

相關訊息: