1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

GIS地理資訊系統培訊課程

主辦單位:清華大學中國文學系、科技部數位人文籌畫小組

課程大綱:

  1. 歷史學家的新技藝-簡介歷史GIS及其研究效益
  2. 百年歷史地圖系統與古地圖的校正和數化
  3. 歷史地圖的繪製(一):文史資訊的空間化
  4. 歷史地圖的繪製(二):統計資料的圖像化
  5. 練習實作

2014/7/30 (三) 彰師大場
2014/8/6   (三) 清大場

聯絡人:imacat@ptc.cl.nthu.edu.tw
課程網頁:<<請參閱>>