1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

國立金門大學吳宗江助理教授獲邀至本專題中心擔任訪問學人

國立金門大學土木與工程管理學系吳宗江助理教授通過本院103年第2梯次獎勵國內學人短期來院訪問研究申請案, 將短期蒞臨本專題中心訪問並進行合作研究。
研究主題:整合空間資訊技術於文化資產修護保存與監測管理
訪問期間:103年8月1日至9月30日,為期兩個月