1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與內政部國土測繪中心簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與內政部國土測繪中心為持續合作進行臺灣歷史性地理圖籍及其相關資料之永久保存,以及探討測繪技術發展及成果活用,雙方簽訂(續簽)學術合作協議書,有效期間2014年5月19日至2016年12月31日。