1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

地籍圖查詢套繪系統Plugin For QGIS

運用免費GIS軟體Quantum GIS,開發地籍圖查詢套繪功能模組,除了可以查詢全台任一地段地籍圖、查詢某一地段地號所在位置,並可以套疊Google地圖及衛星影像。
影片製作:劉濠雄
影片提供:中央研究院人社中心GIS專題中心
影片連結:<<請參閱>>
安裝與使用說明:1.地籍圖查詢套繪功能模組、2.OpenLayers Plugin