1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

11/18為世界GIS日

GIS日活動(GIS Day)是由美國國家地理學會(NGS)、地理學者協會(AAG)、GIS大學聯盟、地質調查所(USGS)國會圖書館(LC)及ESRI等單位共同發起的活動,目的在於促進全球對於地理意識的重視,目前有80多個國家透過舉辦活動、研討會或開放參觀等方式,來參與這項活動。
活動網頁:<<請參閱>>