1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

計算中心GPS資訊推廣課程
時間:2009年5月21日 9:00-12:00、13:30-14:30(共六小時)
地點:計算中心行政大樓(行政大樓四樓4011室)
本項課程大綱如下:
   1. GPS基本原理及相關應用;
   2. GPS自動軌跡顯示記錄器(Wintec WPL-1000)實際操作(2人1組共用1台GPS);
   3. 應用硬體將GPS結合數位相機,產生具有地理坐標資訊的照片檔;
   4. 將GPS及照片資料於ArcGIS軟體、Google Earth及網路相簿上進行展示。
詳細內容:<<請參閱>>