1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與農委會林務局農林航空測量所重新簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與行政院農業委員會林務局農林航空測量所續簽學術合作備忘錄,共同推動臺灣地區歷史航遙測影像及地圖測繪成果永久保存,以及數位化成果運用推廣與技術發展,因雙方執行單位主管異動,重新簽署合約,有效期間2022年3月7日至2023年5月19日。