1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心博士培育生邱勝敏先生獲科技部補助赴新加坡研究

本專題中心博士培育生邱勝敏先生(國立成功大學資訊工程學系博士班),申請科技部111年度「補助博士生赴國外研究計畫」(千里馬計畫)通過補助,將前往新加坡國立大學計算機科學系進行訪問研究。

研究題目:新型態具強解釋性之時空間流量預測深度學習模型之研究