1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲臺中縣政府感謝狀

臺中縣政府於民國99年10月21日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:熱心協助推動2010臺中縣大甲媽祖國際觀光文化節特頒此狀,以致感謝。

臺中縣政府感謝狀