1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲臺南市政府感謝狀

臺南市政府於民國101年08月27日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心),致贈事由:熱心參與本市「2012(壬辰)臺南香科年整合行銷計劃」,協助推展宗教觀光不遺餘力貢獻良多特頒此狀,謹誌謝忱。

臺南市政府感謝狀