1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲臺北市文獻委員會感謝狀

臺北市文獻委員會於民國99年03月09日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:鼎力協助本會辦理「臺北(大佳臘)風雲三百年-陳賴章墾號特展」活動,特頒此狀,以表謝忱。

臺北市文獻委員會感謝狀