1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心獲逢甲大學頒發感謝狀

國立臺灣師範大學地理學系於民國104年10月01日頒發感謝狀於中央研究院(人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心),致贈事由:協助本校都市計畫與空間資訊學系103學年度第2學期「專題研究」校外實習課程,提供學生實習機會並給予指導,嘉惠學子,貢獻良多,謹致此狀,以資感謝。

逢甲大學感謝狀