1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心共辦「第19屆地圖學術研討會」,並發表論文與展出研究成果

2019年10月19日,中華民國地圖學會主辦之「第19屆地圖學術研討會」,本專題中心為共同主辦單位,會中設置攤位展示研究成果外,同仁並擔任論文發表場次活動主持人與發表者。

地點:國立臺灣大學共同教學館201教室
會議網站:http://www.ccartoa.org.tw/2019ccartoa/

發表題目:梳耙黑貓中隊偵照任務空間位置及應用於製圖的概況
發表人:江正雄