1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

本專題中心廖泫銘研究副技師受邀擔任南港學研討會專題演講講座

會議名稱:第二屆南港學研討會「在地實踐:南港學的無限想像」
演講題目:宜居城市與地方創生

日期:2019年8月24日
地點:南港社區大學

主辦單位:南港社區大學
活動網站:https://www.beclass.com/rid=224160b5d41115d4b724
活動紀實:http://www.nangang.org.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=469393