1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

「第十屆海峽兩岸地理資訊系統發展研討會」徵稿啟事

會議日期:2018年7月5日(四)、6日(五)
會議地點:逢甲大學人言大樓
會議網址:http://2018gcgis.conf.tw

主辦單位:台灣地理資訊學會
承辦單位:逢甲大學地理資訊系統研究中心

重要日期:
※論文摘要截稿:4月16日(一)
※論文全文截稿:5月15日(二)
※會議註冊及繳費截止:5月15日(一)