1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

臺北市政府工務局大地工程處本專題中心參訪

2017年8月3日臺北市政府工務局大地工程處由粱成兆專門委員率隊,帶領同仁至本專題中心進行參訪活動,雙方就歷史圖資、社區GIS、3D 時空資訊整合平台及空間資訊技術等議題進行交流。