1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與國史館臺灣文獻館簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與國史館臺灣文獻館簽訂學術合作備忘錄,針對雙方地圖資源整合與開放應用相互合作,並擴展學術研究,有效期間2017年7月20日至2020年12月31日。