1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與經濟部水利署簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與經濟部水利署簽訂學術合作備忘錄,針對水利工程相關圖資(包括:地圖、報告及專書),共同合作進行整理及數值化建檔作業,以及探討水利歷史相關圖資整合、分析及加值應用,有效期間2017年7月19日至2020年7月18日。