1 / 10
 
2 / 10
3DGIS
3 / 10
 
4 / 10
 
5 / 10
 
6 / 10
 
7 / 10
 
8 / 10
 
9 / 10
 
10 / 10
 

與臺北市政府地政局簽訂學術合作協議書

中央研究院人文社會科學研究中心(地理資訊科學研究專題中心)與臺北市政府地政局簽訂學術合作備忘錄,針對臺北市歷史地籍圖籍,共同進行整理及數值化建檔作業,並探討測繪科技發展及成果活動,有效期間2017年4月5日至2019年12月31日。

北市府新聞稿:地政局與中央研究院人社中心簽署圖資合作

相關報導: